اردوها و بازدید ها  

از برنامه هایی که در این مجتمع به جهت دارا بودن سهم بیشتری از تأثیر گذاری تربیتی مورد برنامه ریزی و اجرا قرار می گیرد اردوهایی با اهداف مختلف است که به چند مورد آن اشاره می شود.

الف ) اردوی تفریحی ممتازین که بعد از پایان نیم سال اول و برای دانش آموزان ممتاز برگزار می شود.

ب )  اردوی زیارتی و تفریحی مشهد مقدس که در تابستان و با دعوت از همه دانش آموزان برگزار می شود.

ج ) اردوی تفریحی روستایی که در طول سال ممکن است در چند نوبت و در روستاهای اطراف برگزار شود.

د ) اردوی آموزشی و تربیتی " هجرت خوبان " که جهت برگزاری دوره های تربیتی در اهواز برگزار می شود.

ه ) اردوی تفریحی گل بازی که در طول سال به مدت یک روز برای دانش آموزان متوسط اول برگزار می شود و به منظور تخلیه هیجان های دانش آموزان با تفریحی سالم است.

ز ) اردوی تربیتی " شکرانه " که در مدارس محروم و با شرکت در کلاس های درس و استفاده از دبیران آن مدرسه و همچنین اهدای ما یحتاج آن مدرسه همراه است.

 

     
 
 
نقشه سایت